STICHTING FIETSGILDE ‘T GOOI

Protocol AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1. Dit interne protocol is opgesteld teneinde te voldoen aan de vereisten van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die per 25 mei 2018 van toepassing is op alle organisaties die persoonsgegevens bijhouden.
2. De persoonsgegevens, die ten behoeve van de Stichting Fietsgilde Het Gooi (hierna te noemen ‘de stichting’) worden bijgehouden, dienen uitsluitend ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting. Daartoe behoort onder meer het bijhouden van een website, het bijhouden van een Facebookaccount, het maken en verspreiden van een folder alsmede het verzenden van een nieuwsbrief en andere informatie over de te rijden of gereden fietstochten.
3. Deze persoonsgegevens bestaan uit:
a. de e-mailadressen van deelnemers aan de fietstochten van de stichting die daarvoor hun toestemming hebben gegeven;
b. een archief van foto’s en ander beeldmateriaal dat is gemaakt tijdens gereden fietstochten.
4. De in artikel 3 onder a genoemde persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris van de stichting en zijn middels wachtwoord uitsluitend toegankelijk voor de secretaris dan wel diens door het bestuur aangewezen plaatsvervanger.
5. Degenen wier gegevens in het onder 4 bedoelde bestand aanwezig zijn (dan wel in geval van overlijden hun nabestaanden) hebben te allen tijde het recht deze gegevens te laten wijzigen of te verwijderen. Dit kan middels een verzoek per e-mail aan de secretaris van de stichting. De desbetreffende gegevens worden binnen twee weken door de secretaris gewijzigd dan wel verwijderd.
6. De in artikel 3 onder b bedoelde persoonsgegevens worden beheerd door de pr-functionaris van de stichting.
7. De pr-functionaris draagt er zorg voor dat het onder 6 bedoelde bestand uitsluitend beeldmateriaal betreft dat voldoet aan de bepalingen van de AVG. D.w.z. dat de deelnemers aan de fietstochten die herkenbaar op het beeldmateriaal in beeld zijn gebracht in de gelegenheid zijn gesteld daartegen bezwaar te maken doch daarvan geen gebruik hebben gemaakt.
8. Genoemde persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en mogen noch door de secretaris en de pr-functionaris, noch door andere leden van het bestuur van de stichting aan derden ter beschikking worden gesteld.
9. Dit protocol is bekendgemaakt op de website van de stichting.
10. Eventuele wijzigingen van dit protocol behoeven de goedkeuring van het bestuur van de stichting.

Hilversum, 9 januari 2019